Algemene Voorwaarden.Onze Algemene Voorwaarden

 gelden bij iedere deel overeenkomst:


Huizen Intermediair Limburg.

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Werkingssfeer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en de uitvoerende makelaar van ”Huizen Intermediair Limburg” (verder genoemd: de makelaar) op basis van het contract tussen beide partijen. Het contract dient getekend te worden door de klant en dient als basis voor de overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot dienstverlening voor aankoop of verkoop van onroerend goed in Nederland.


Artikel 2. Wetgeving.

Voor alle te verrichten werkzaamheden geldt de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de overeenkomsten, kwaliteitsnormen, geschillen, contractduur, contractkosten en BTW voor de betreffende branch. In deze Algemene Voorwaarden wordt de klant en de makelaar gebonden aan het contract dat tussen beiden is aangegaan. Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van het overeengekomen contract.


Artikel 3. Contract.

De overeenkomst voor dienstverlening wordt vastgelegd in een contract tussen de klant en de makelaar. Onder dienstverlening in dit contract wordt verstaan: het bemiddelen of ondersteunen door de makelaar bij een aankoop of verkoop van een onroerend goed dat in eigendom is van de betreffende persoon. De makelaar zal geen onderzoek doen naar het eigendomsrecht tenzij dit uitdrukkelijk onderdeel is van de opdracht. Het kadaster is altijd de bepaler van het eigendomsrecht.


Artikel 4. Duur van het contract.

Een overeengekomen opdracht zoals vastgelegd in een contract gaat uit van het uitvoeren van het contract binnen de overgekomen tijd. Overschrijding van die overeengekomen tijd maakt het contract nietig. Indien geen tijdslimiet is afgesproken geldt de contractduur tot aan het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en zijn betaald.


Artikel 5. Contract kosten en betaling.

Zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd is de makelaar gerechtigd de kosten in rekening te brengen met een betalingstermijn van maximaal drie weken.

De gemaakte kosten worden in een factuur gespecificeerd en aan de klant verstuurd per email.


Artikel 6. Contract opzegging.

Indien, door ziekte of welke oorzaak dan ook, de opdracht niet kan worden uitgevoerd wordt het contract automatisch beëindigd zonder dat er van beide partijen kosten aan verbonden zijn. Indien bij een overeengekomen contract de makelaar werkzaamheden heeft verricht kunnen de overeengekomen kosten altijd en volledig in rekening worden gebracht, onafhankelijk of de klant andere partijen uitvoering heeft gegund van overeenkomstige werkzaamheden. Het inschakelen van een andere makelaar of andere partij ontheft U dus niet van het overeengekomen contract met ons.


Artikel 7. Omzetbelasting (BTW).

De klant is belasting (BTW) verschuldigd over de kosten van de dienstverlening zoals aangegeven in het contract. Die BTW is een integraal deel van de kosten zoals vermeld op het contract. De makelaar dient deze BTW af te dragen aan de belastingdienst bij de reguliere BTW aanslagen.


Artikel 8. Verplichtingen makelaar.

De makelaar voert de opdracht uit naar beste weten en kunnen. Eventuele uitval door ziekte of ander calamiteiten bij de makelaar kan leiden tot uitstel of afstel van het contract. De makelaar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door dit uitstel of afstel. Ook kunnen geen kosten worden verhaald op de makelaar indien de klant onverhoopt niet zijn gedachte of gedroomde uitkomst van de overeenkomst gerealiseerd ziet. De makelaar is tevens niet verantwoordelijk voor schade tijdens het uitvoren van de overeengekomen werkzaamheden.


Artikel 9. Verplichtingen klant.

De klant dient alle benodigde informatie en medewerking te geven aan de makelaar om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Het is de klant niet toegestaan om activiteiten te ontplooien die de makelaar belemmeren in het uitoefenen van de overeengekomen werkzaamheden. De klant is (als eenmalig werkgever voor de makelaar) verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zodat honden en andere mogelijke gevaren het werk niet hinderen.


Artikel 10. Bemiddeling.

De kern van het werk van de makelaar is het bemiddelen, het geven van advies, begeleiden in het koopproces en onderhandelingen. Daarnaast kunnen werkzaamheden plaats vinden als genoemd in het contract. Dit advieswerk kent begrenzingen. De makelaar is nooit verantwoordelijk voor andere zaken, zoals: financiële adviezen en afhandeling, bouwkundige problematiek, waarde van het huis en taxatie, eigendomsrecht, juridische problemen, gemeentelijke en provinciale beperkingen, nieuwbouw plannen, verzekeringen, welstands en verbouwings-problemen uit het verleden, buren ruzies en andere problemen of schade in en rond het huis.


Artikel 11. Verantwoordelijkheid.

Alle niet door de makelaar te behartigen zaken dienen als risico aangemerkt voor de klant. Deze is dus zelf verantwoordelijk voor zaken als bouwkundig onderzoek, taxatie, hypotheek advies, en dergelijke. De makelaar geeft hier hooguit een advies om een bouwkundige, een taxateur, een hypotheek verstrekker en eventuele andere deskundigen voor in te schakelen.

Alle overeengekomen activiteit van de makelaar wordt naar beste kunnen van de makelaar uitgevoerd maar kan geen garantie geven op een succesvolle verkoop of aankoop.


Artikel 12. Communicatie.

Alle afspraken tussen de klant en de makelaar vinden plaats op basis van het contract, waarbij een nadere specificatie van de opdracht in goed overleg kan gebeuren, zoals het aantal foto’s ten behoeve van een huis verkoop, of het aantal gewenste bezichtigingen van te koop staande huizen tegen betaling volgens contract.

 Kamer van Koophandel nr.  67869718